welcome.choixanh.net
Quy trình làm việc by 2/17/2014 2:20:08 PM

Quy trình làm việc

Toàn bộ các nhân viên làm việc tại Chồi Xanh Media phải luôn ghi nhớ 1 điều: Tất cả mọi công việc được xử lý thông qua phần mềm.

Nghĩa là gì?

Tại Chồi Xanh, chúng ta làm việc đều theo những nguyên tắc, để đảm bảo phục vụ khách hàng ở mức độ cao nhất, chúng ta phải có đầy đủ tài liệu để phục vụ khách hàng. Bất kỳ 1 chỉnh sửa nào về giá cả dịch vụ, về phục vụ khách hàng, về giao dịch nội bộ... đều thực hiện thông qua phần mềm quản trị nhân viên.

Chúng ta xử lý 1 vấn đề như thế nào khi chưa hiểu rõ bản chất?

Bạn gặp 1 yêu cầu, bạn không biết cách xử lý, hãy đưa yêu cầu vào hệ thống, sẽ có người hỗ trợ

Chào mừng bạn gia nhập

Bạn cũng nên tìm hiểu những vấn đề sau:

  1. Giá trị của người phục vụ khách hàng tại Chồi Xanh Media thông qua thư hướng dẫn thực hiện hợp đồng Chồi Xanh Media
  2. Tất cả mọi người được quyền quyết định mọi vấn đề của Chồi Xanh Media bằng cách đưa ra ý kiến, quan điểm của mình thông qua blog nội bộ Chồi Xanh Media