welcome.choixanh.net
Nội quy & Chính sách by 4/14/2016 10:37:38 AM

Nội quy & Chính sách

trangchu:h2;top:h3;bottom:h3;trai:h3;phai:h3;TrangDanhMuc:h2;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Các quy định khi làm việc, khi gọi điện thoại và các chính sách của công ty... Mọi nhân viên lưu ý là mọi chính sách của công ty sẽ áp dụng cùng với các quy định.

Công ty không áp dụng chính sách riêng biệt từng người, các chính sách công bố trên website này là chính thức. Để đảm bảo quyền lợi của mình, công ty khuyến cáo mọi nhân viên hãy in chính sách này và lưu trữ để làm căn cứ đối chứng về sau. Công ty có quyền từ chối mọi đề xuất hoặc đề nghị nếu không được quy định trên website này và website quản lý nhân viên của công ty.

Tìm hiểu quy trình làm việc của công ty