welcome.choixanh.net

Hơp đồng học việc

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3748 | Cật nhập: 10/6/2014 10:43:24 PM | RSS

CÔNG TY TNHH TIN HỌC TBVP HẠ LONG
TÒA NHÀ MARITIME BANK, PHÒNG 502 & 503
143 - 145 PHAN XÍCH LONG, PHƯỜNG 7, PHÚ NHUẬN
Website: http://www.choixanh.net

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG HỌC VIỆC

Số: ………….. /20...

Hôm nay, ngày ……………….. , chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty TNHH tin học thiết bị văn phòng HẠ LONG

Đại diện là:

Ông Phạm Quốc Đạt - Chức vụ: P.Giám Đốc

Địa chỉ:

143 – 145 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận

Mã số thuế:

0306232600

Số tài khoản:

72329549 tại Ngân Hàng ACB Chi nhánh Văn Lang

Điện thoại:

08 351 789 78

Fax:

08 3517 2226

Bên B: …………………………………………………………

CMND:

…………………………………………………………………..

Địa chỉ tạm trú:

…………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:

…………………………………………………………………..

Điện thoại:

…………………………………………………………………..

Email:

…………………………………………………………………..

Hai bên cùng thống nhất ký hợp đồng với các điều kiện và điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: Bên A đồng ý cho bên B học việc tại văn phòng của bên A với chức danh và công việc cụ thể:

Địa chỉ làm việc 143-145 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú nhuận
Chức danh công viêc
Ngày nhận việc
Thời gian học việc 2 ngày, từ ngày …../…../..… đến ngày …../…../…..
Lương học việc Không có lương
Các chế độ khác Không có chế độ

ĐIỀU 2: Trong thời gian học việc Bên B có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện theo nội quy lao động và quy đinh của Bên A. Trường hợp bên B nghỉ việc hoặc không đáp ứng được yêu cầu công việc trong thời gian học việc, thì không được nhận lương học việc (nếu có) được quy định trong hợp đồng này.

ĐIỀU 3: Hợp đồng học việc có giá trị kể từ ngày ký. Khi hết thời gian học việc, nếu Bên B đáp ứng các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng công việc sẽ được ký hợp đồng thử việc, trường hợp Bên B không đáp ứng được yêu cầu của Bên A thì quan hệ giữa hai bên trong hợp đồng này sẽ chấp dứt.

Đại diện bên A

PHẠM QUỐC ĐẠT

Đại diện bên B

(ký, ghi rõ họ tên)